สรุปบทความ


On The Problems and Strategies of Multimedia Technology  in English Teaching
ปัญหาและกลยุทธ์ของเทคโนโลยีมัลติมีเดียในการสอนภาษาอังกฤษ


1. การวิเคราะห์ในการจำเป็นของการใช้สื่อประสม
A.การสร้างความสนใจในการเรียน
      การใช้เทคโนโลยีสื่อประสมเข้ามามีบทบาทในการใช้ภาพ  เสียงภาพเคลื่อนไหว ทำให้สิ่งเหล่านี้ เป็นส่วนที่สร้างประสบความสำเร็จ และนักเรียนจะให้ความสนใจ เกิดการกระตุ้นในการเรียน เข้ามาเกี่ยวข้องกิจกรรมในห้องเรียนของพวกเขา                                                  
B. ส่งเสริมความสามารถการสื่อสารของนักเรียน                       
นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจทางด้านภาษาอย่างชัดเจน รวมไปถึงเข้าใจโครงสร้าง ความหมายและหน้าที่ของภาษา การสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยสามารถกระตุ้นนักเรียนเกิดการคิด การเห็นและความชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ


2.ปัญหาในการใช้สื่อประสมในภาษาอังกฤษ

A.วิธีแทนที่ในการให้ความช่วยเหลือ
    การประยุกต์ของเทคโนโลยีสื่อประสมคือ การช่วยทำให้ครูมีบทบาทลดลง ซึ่งสางผลกระทบต่อการสอน ครูไม่สามารถเป็นผู้นำ จะสังเกตได้ว่า ครูจำนวนมากจะกระตือรือร้นในการใช้เทคโนโลยีในการหาข้อมูล และเมื่อมาสอนในห้องเรียน ครูก็ยังคงใช้คอมพิวเตอร์ในการสอน ส่วนนักเรียนจะให้ความสนใจบนหน้าจอคอมพิวเตอร์  ดังนั้นครูกับนักเรียนจึงขาดปฏิสัมพันธ์ ซึ่งกับและกันจะต้องระมัดระวังในการใช้

B.การสูญเสียความสื่อสาร               
   ในการเรียนการสอนจะต้องมีการพูดกันตลอดเวลา ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบกพร่องทางการสื่อสารมีโอกาสน้อย การพูดของครูนั้นจะถูกบดบังด้วยเทคโนโลยีสื่อประสม                            

D. ความคิดแบบนามธรรมจะถูกแทนที่เป็นภาพ
 เทคโนโลยีสื่อประสมทำให้ทุกอย่างง่ายไปหมด ซึ่งทำให้การสอนเข้าใจอย่างชัดเจน ขณะที่มีภาพการจินตนาการของนักเรียนที่มันแสดงอยู่บนจอภาพที่ความคิดแบบนามธรรมของนักเรียน ต้องถูกใช้อย่างจำกัด ในการต้องหาเหตุผล ซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนทางด้านความคิด แม้กระทั่งการอ่านแทนที่จะเป็นตัวอักษรเป็นคำ ต้องแทนที่ด้วยเสียงภาพ รวมไปถึงการเขียนด้วยมือ ถูกแทนที่การพิมพ์ข้อมูลโดยการใช้แป้นพิมพ์
3.  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียในการเรียนการสอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยโดยรวมมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ เช่น
A.บทบาทของครูลดลง
ครูสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยครูนั้นบรรลุผลการเรียนการสอนที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้  ครูควรจะใช้ประโยชน์จะเทคโนโลยีนี้อย่างเต็มที่  แต่ถ้าหากครูนำมาใช้มากเกินไปก็จะทำให้บทบาทของครูลดลง  และจะทำนักเรียนเกิดการจำกัดทางความรู้  ถึงแม้เทคโนโลยีมัลติมีเดียนี้มีประโยชน์มากก็จริงแต่ครูก็ควรนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม
B.ความคิดแบบนามธรรมถูกแทนที่โดยความคิดจินตนาการ 
 ถ้าหากเราใช้สื่อมัลติมีเดียมากเกินไปก็จะทำให้ความสามารถของผู้เรียนทางด้านการเขียนลดลงเพราะจะถูกแทนที่ด้วยมัลติมีเดียที่มีทั้ง เสียงและภาพ เพียงแค่เราใช้แป้นพิมพ์  ดังนั้นเทคโนโลยีมัลติมีเดียเป็นเพียงเครื่องมือส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะคอยช่วยเหลือครู ไม่สามารถที่จะมาแทนบทบาทของครูได้  ควรนำเทคโนโลยีนี้มาบูรณาการเข้ากับประสบการณ์ของครูผู้สอนโดยใช้โปรแกรมอัตโนมัติและต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนของนักเรียน

4. แนวทางแก้ไขและทางออกของปัญหา
A. ความสวยงามของซอฟแวร์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อผสมสามารถทำให้เกิดความสำเร็จในการเรียนการสอนได้แต่ครูพยายามอย่าให้คอมพิวเตอร์เข้ามาแทนบทบาทของครูได้ การแนะนำบทเรียนควรสื่อสารด้วยการพูด เพราะการพูดเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่สามารถปรับปรุงการฟังและการพูดของนักเรียนได้ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำได้

B. สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียไม่ควรใช้มากเกินไป

เพราะการใช้สื่อมากเกินไปจะทำให้นักเรียนไม่ได้ใช้ความคิด  เป็นที่ชัดเจนว่าข้อดีของการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียจะช่วยในการเรียนการสอน หากเราใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียในทางที่ถูกต้องในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ  การพูดและการฟังซึ่งสามารถพัฒนาความสามารถของนักเรียน ดังนั้นเพื่อนำไปสู่การฝึกอบรมอย่างเป็นระบบเมื่อนักเรียนฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถการแสดงออกของพวกเขาในภาษาอังกฤษและเป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษของพวกเขาได้

 เทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ๆ ในห้องเรียนระดับโลก
Innovative Educational Technology in the Global Classroom

By : Deoksoon Kim

 โลกาภิวัตน์และนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญของการศึกษาของครู ESOL และ ครู TESOL เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการปฏิบัติทางการศึกษา ซึ่งกล่าวได้กล่าวว่า "เมื่อสร้างงานเทคโนโลยีแบบบูรณาการครูควรพิจารณาสิ่งที่พวกเขาต้องการให้นักเรียนที่จะเรียนรู้จากมันในแง่ของทั้งเทคโนโลยีและเนื้อหาทางวิชาการ" ซึ่งหมายถึงครูผู้สอนควรสร้างและปลูกฝังการเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียนภาษาเพื่อที่จะทำให้พวกเขา ครูผู้สอนจำเป็นต้องรู้วิธีที่จะใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนในการสอนนักเรียน    ในทุกวันนี้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นแสดงถึงความแตกต่างในการตรวจสอบทางเลือกไปใช้ในห้องเรียนมันคือชีวิตอย่างหนึ่งเพราะครูในอนาคตต้องการรู้ ในการใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อสอนให้นักเรียนผู้ซึ่งแสดงถึงคนรุ่นใหม่


คำศัพท์
ESOL    = English for Speakers of Other Languages
TESOL = Teaching English for Speaker of other Languages Applying Innovative Spirit to Multimedia Foreign Language Teaching
Zhuo Zhu


บทนำ : การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำเสนอรูปแบบที่ดีกว่าในการสำรวจรูปแบบการสอนใหม่ เป็นผลให้เทคโนโลยีมัลติมีเดียมีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แต่ครูบางคนอาศัยเทคโนโลยีที่มีข้อเสียที่ปรากฏในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อที่จะทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นของเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการปฏิบัติในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ก่อนยุค 80 มีการใช้ recorder, video, language laboratories.
ในยุค 80 เน้น CD-ROMs, matching, multiple choices-immediate feedback.
ในยุค 90 และ 2000 เน้น computer
      วิธีการสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิมขึ้นอยู่กับครูการร่วมมือกันของผู้สอน ผู้เรียนชอล์ก กระดานดำและ ในการใช้สื่อหลายชนิดในคอมพิวเตอร์ในการสอน รูปแบบหนึ่งประกอบด้วยครู ผู้เรียนคอมพิวเตอร์และบทเรียนที่ถูกใช้อันซึ่งชี้นำโดยสิ่งที่ช่วยให้พัฒนาขึ้น
ประโยชน์ของการใช้สื่อหลายชนิดทางคอมพิวเตอร์ในการสอนไม่ได้ขึ้นอยู่กระดานดำ    ประโยชน์ของการใช้สื่อหลายชนิดทางคอมพิวเตอร์ในการสอน   เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยีและจอภาพขณะที่ทฤษฎีนี้ผู้เรียนไม่ได้เป็นเพียงผู้รับแฝงความรู้ แต่สถาปนิกที่ใช้งานจึงเท่านั้น ข้อมูลที่พวกเขาได้รับจากโลกภายนอกจะผ่านการก่อสร้างที่ใช้งานของนักเรียนได้รับการแปลงเป็นความรู้ของตัวเอง วิธีนี้นักเรียนจะประสบความสำเร็จการใช้งานและสถาปนิกแทนการเฉยเมย เป็นสาขาที่สำคัญของทฤษฎีการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจทฤษฎีนี้ดูเหมือนว่าเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับมัลติมีเดียวิทยาลัยภาษาอังกฤษการเรียนการสอน ที่จริงรูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมที่ครูจะครอบงำถูกท้าทายภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันของการเรียนการสอนมัลติมีเดีย


Exercises

Directions: Describe the following terms.Synchronous Tools

Synchronous tools enable real-time communication and collaboration in a "same time-different place" mode. These tools allow people to connect at a single point in time, at the same time. Synchronous tools possess the advantage of being able to engage people instantly and at the same point in time. The primary drawback of synchronous tools is that, by definition, they require same-time participation -different time zones and conflicting schedules can create communication challenges. In addition, they tend to be costly and may require significant bandwidth to be efficient.


Asynchronous Tools

Asynchronous tools enable communication and collaboration over a period of time through a "different time-different place" mode. These tools allow people to connect together at each person's own convenience and own schedule. Asynchronous tools are useful for sustaining dialogue and collaboration over a period of time and providing people with resources and information that are instantly accessible, day or night. Asynchronous tools possess the advantage of being able to involve people from multiple time zones. In addition, asynchronous tools are helpful in capturing the history of the interactions of a group, allowing for collective knowledge to be more easily shared and distributed. The primary drawback of asynchronous technologies is that they require some discipline to use when used for ongoing communities of practice (e.g., people typically must take the initiative to "login" to participate) and they may feel "impersonal" to those who prefer higher-touch synchronous technologies.
Directions: Find words or phrases standing for the following acronyms with short descriptions.


1. IT                =   Information Technology  เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การ   รวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ
2. ICT             =   Information Communication Technology หมายถึงเทคโนโลยี หรือกระบวนการต่างๆ ที่ร่วมกัน    สร้างสารสนเทศ
3. CAI             =  Computer Assisted Instruction เป็นสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์
4. CALL          = Computer Assisted Language Learning
5. WBI            = Web base instruction เป็นการจำลองสถานการณ์การเรียนการสอน ในห้องเรียน
6. CBI             = Computer Based Instruction
7. CMC           = Computer  Mediated Communication  การติดต่อสื่อสารผ่านทางคอมพิวเตอร์
8. TELL          = Technology  Enhanced Language Learning
9. MUD          =  Multi User Domains หรือชื่ออื่น ๆ ที่เรียกกันก็มี Multi User Dimension , Muti User Dungeons) ซึ่งเป็นระบบของการสื่อสารที่เป็น แบบซิงโครนัสที่ผู้ใช้(users)สามารถปฎิสัมพันธ์กันได้ด้วยการพิมพ์ข้อความ(text
10. MOO        =   MUD Object Oriented  
ที่มา :
 http://mimie521111403702.blogspot.com/2011/08/acronyms.html


Learning  reflection on lessons

1 June ,2012   
วันนี้มีการเรียนการสอน เรื่อง “ Innovation Education Technology  in the global Classroom
อักษรย่อในการเรียนบทนี้ 
EFL  =  English  as  a  foreign   Languages
ESOL =    English  for  speakers  of other  Languages
     หลังจากนั้นอาจารย์สอน “ การออกแบบข้อสอบที่ต้องใช้เครื่องมือ “ นักพัฒนา ”
 และปุ่มที่สำคัญต้องใช้มีดังนี้         
 1. ปุ่มเครื่องมือเลืกตอบ
 2. การใช้ปุ่มเครื่องมือแบบเติมคำ
 3.  การใช้ปุ่มเครื่องมือแบบเลือกตอบ (Matipal-choice)
8 June,2012
      อาจารย์ให้อ่านบทความ “ On the problem and Strategies of  Muitimedia Techcology in English Teaching ”  หมายถึงปัญหาและวิธีการของการนำเทคโนโลยีสื่อประสมในการสอนภาษาอังกฤษ และอาจารย์ได้แบ่งหัวข้อและให้แต่ละกลุ่มออกแบบมานำเสนอ ในรูปแบบ Power Point
15 June,2012
  วันนี้อาจารย์ สอนเรื่อง   Blog หากใครยังไม่มี g-mail อาจารย์ให้สมัครก่อน                                                    
  สอนในการเปลี่ยน  Template และการโหลด Template  การตกแต่งบล็อก  การใส่นาฬิกา ,  ปฏิทิน , แทรกวีดีโอ  , เพิ่มบทความ  , เพิ่มชื่อเพื่อนในห้องและเพิ่มชื่ออาจารย์ด้วย

22 June,2012
            วันนี้อาจารย์สอนการทำ  Link บทความไปยังหน้า Website ต่างๆ  โดยใช้ “ Recent posts ”ซึ่งเป็นตัวแสดงชื่อของบทความที่ใส่ไปใน Blogและอาจารย์บอกรายละเอียดข้อมูลที่จะต้องใส่ในบล็อก

29 June,2012
            ในวันนี้อาจารย์ติดธุระ จึงให้ วราภรณ์   หยั่งหลัง มาสอนการตกแต่ง Photoshop เพื่อที่จะมาใส่ในBlog อยากบอกว่า Photoshop  การทำ ยากมาก หากเราพลาดแม้แต่ขั้นตอนเดียว ทำให้เราไม่เข้าใจเลย
6  July ,2012
            อาจารย์สอน CAI หรือ บทเรียนช่วยสอนคอมพิวเตอร์ โดยต้องใช้ Program Adobe Captivate 5  
 อาจารย์ เปิดตัวอย่าง การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
อาจารย์สั่งให้ทำ Story board เรื่องต่างๆ ซึ่งต้องพับกระดาษครึ่งA4 แล้วนำมาส่งเรื่อยๆจนกระทั่งผ่าน หากใครผ่าน จะได้ปั๊มตรา ของอาจารย์
13July,2012                                                                                                                                                                    อาจารย์สอนเรื่อง CAI วันนี้อาจารย์ออกแบบ (หน้าแรก) 
“ ยินดีต้อนรับเข้าสู่คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน” ในเรื่องที่เราจะสอน 
 ให้ตั้งวัตถุประสงค์ มีจำนวน  3 ข้อ 

20 July ,2012
            วันนี้อาจารย์สอนในเรื่องของการทำให้รูปภาพ / ตัวอักษรขึ้นเวลาใช้เมาส์ไปชี้ อาจเป็นการใช้ในเรื่องของคำศัพท์หรืออาจจะเป็นการให้ข้อความมาและเมื่อชี้ที่รูปภาพก็จะเป็นคำศัพท์ขึ้นมา

27 July ,2012
           อาจารย์สอนการใส่เสียงใน CAI  ก่อนอื่นต้องหารูป หูฟัง แล้วหา File ที่เก็บเสียงในโฟล์เดอร์ อ.อรดา คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะสอน เช่น Good job
การออกแบบข้อสอบแบบเลือกตอบ ซึ่งต้องมีการตั้งค่า ที่ผู้เรียนสามารถตอบได้เพียงคำตอบเดียว , ตอบให้ถูกต้องก่อนไปทำข้ออื่นโดยมีการตั้งค่าต่างๆ  
ทำข้อความแสดงต้องการออกจากโปรแกรม  ( เมื่อกด   Quit  จะมีการใช้คำถาม “ Are you want to quit? ”  และมี คำว่า YES / NOด้วย)  จากนั้นก็ตั้งค่าปุ่มต่างๆเพื่อเชื่อมเข้าด้วยกัน


10 August , 2012
       

วันนี้ อาจารย์สอนเรื่อง การออกข้อสอบ แบบ True - False และ Fill in the blank โดยมีการตั้งค่าคล้ายๆกับ Multiple choice       


17 August ,  2012

วันนี้อาจารย์สอนเรื่องการ  Publish โดยมีการตั้งค่า ซึ่งเป็นไฟล์ media 

14 September , 2012

วันนี้อาจารย์สอนเรื่องการPublish โดยมีการตั้งค่า ซึ่งเป็นไฟล์ Flash ใช้ทำกับ Pre-Test และ Post - Test ซึ่งแบบนี้จะง่ายกว่า ไฟล์ ที่เป็น Media
จากนั้น อาจารย์ สอนเรื่อง การทำหน้า Welcome ซึ่งเป็นการกรอกชื่อของผู้ใช้งาน

                           

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Tense

Lord Syntax & Pronouns

ไวยากรณ์อังกฤษเป็นเร็ว